Kasutustingimused

Veebilehe www.riskikontroll.ee (edaspidi Teenus) kasutamisel annate nõusoleku täita kõiki kasutustingimusi. Teenuse osutajaks on Riskikontroll OÜ. 

Üldtingimused 

1. Teenuse sisu on pakkuda Teenuse kasutajale õigustatud huvi alusel, seadusest tuleneval alusel või Päringu subjekti nõusolekul informatsiooni Päringu subjektiks oleva isiku tausta kohta. 

2. Teenuse eesmärk on tagada lepinguliste osapoolte vahel suurem olukorrateadlikkus enne lepingusse asumist, et maandada tulevasi potentsiaalsed riske. 

3. Kasutustingimustega nõustumisel ning Teenuse eest tasumisel annab Teenuse kasutaja volituse Riskikontroll OÜ-le teha päringuid Päringu subjekti kohta Teenuse kasutaja poolt eelnevalt kindlaks määratud registritesse või avalikesse allikatesse. 

4. Teenuse osutaja edastab Teenuse kasutajale taustakontrolli tulemuse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. 

5. Kasutustingimuste ja andmete töötlemise põhimõtete rikkumise korral on Teenuse osutajal õigus piirata Teenuse kasutaja juurdepääsu Teenusele. 

6. Teenuse kasutajaks ja Päringu subjektiks tohib olla vähemalt 18 aastane Eesti kodanik või alaliselt riigis elav isik (ehk Eesti isikukoodi omav isik). 

7. Teenuse kasutaja kinnitab teenuse tellimisega, et ta on edastanud Teenuse osutajale õiged andmed (sh informatsioon Päringu subjekti kohta, päringu teostamise õigusliku aluse kohta ja vajadusel ka taotlusele lisatud manuste sisu kohta). 

8. Teenuse käigus teatavaks saanud andmete väärkasutamine Teenuse kasutaja poolt (sh ilma õigusliku aluseta päringu tegemise eest) toob endaga kaasa võlaõigusliku vastutuse nii Teenuse osutaja ees kui ka Päringu subjekti ees. 

9. Teenuse osutaja ei vastuta andmete või informatsiooni ebatäpsuse eest, mis tuleneb kolmandatelt osapooltelt ja mille täpsust või täielikkust ei ole võimalik garanteerida.

10. Teenuse osutaja kohustub teenuse osutamisel koguma andmeid mõistlikul määral hoolsalt. 

11. Teenuse osutaja töötajad on kohustatud hoidma neile töö käigus teatavaks saanud isikuandmeid konfidentsiaalsena. 

12. Teenuse osutajal on õigus Kasutustingimusi ja andmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, teavitades sellest veebilehel www.riskikontroll.ee. 

Andmekaitsetingimused 

13. Isikuandmete vastutav töötleja taustakontrolli teostamisel on Riskikontroll OÜ, kellele Teenuse kasutaja esitab päringute tegemiseks Päringu subjekti andmed, päringu teostamise eesmärgi ning annab ülesande, millist taustainformatsiooni on vaja Teenuse kasutaja volituse alusel koguda. 

14. Päringu subjekt on Teenuse kasutaja poolt kindlaks määratud isik, kelle kohta päringuid teostatakse. 

15. Isikuandmed on igasugune teave, mis on seostatav Päringu subjekti või Teenuse kasutajaga. 

16. Teenuse osutaja juhindub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusest ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest 2016/679 ehk isikuandmete kaitse üldmäärusest.

17. Teenuse osutaja tagab isikuandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse, rakendades selleks asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid. 

18. Kui päring on teostatud Päringu subjekti nõusoleku alusel, on Päringu subjektil õigus oma nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest Teenuse osutajat aadressil info@riskikontroll.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise õiguspärasust.

19. Kui päring on teostatud õigustatud huvi alusel, on Päringu subjektil õigus esitada vastuväide, misjärel Teenuse osutaja hindab, kas töötlemiseks on õiguspäraseid põhjuseid või tuleb andmed kustutada. 

20. Päringu subjektil on õigus taotleda oma isikuandmete parandamist ning esitada vastuväiteid. 

21. Päringu subjektil on õigus saada informatsiooni selle kohta, kes ning millisel õiguslikul alusel on tema kohta Teenust tellinud. 

Isikuandmete allikad, liigid, töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

22. Teenuse osutaja töötleb isikuandmeid selleks, et edastada Teenuse kasutajale informatsiooni Päringu subjekti tausta kohta. 

23. Teenuse osutaja õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks tuleneb ärihuvist.

24. Teenuse kasutaja vastutab selle eest, et tal on päringu teostamise jaoks olemas isikuandmete kaitse üldmäärusega ettenähtud õiguslik alus – kas õigustatud huvi, seadusest tulenev kohustus või Päringu subjekti nõusolek. 

25. Kui Teenuse kasutaja teostab päringut õigustatud huvi alusel, tuleb tal Teenuse osutajale täpsustada oma õigustatud huvi. Õigustatud huvi alusel on kohustus Teenuse kasutajal teavitada päringu teostamisest ka Päringu subjekti. 

26. Teenuse kasutajal võib olla õigustatud huvi näiteks üürniku tausta kontrollida, töösuhte või äripartneri puhul isiku tausta kontrollida, laenuvõtja krediidivõimelisust ja usaldusväärsust kontrollida. 

27. Teenuse osutajal ei ole võimalik kõiki õigustatud huvidega seotud olukordi ette näha, seetõttu on Teenuse kasutajal võimalik ise päringut sooritades täpsustada oma õigustatud huvi olemasolu. 

28. Kui Teenuse kasutaja teostab päringut seaduse alusel, tuleb tal esitada Teenuse osutajale konkreetne seaduse säte, millele tuginetakse. 

29. Kui Teenuse kasutaja teostab päringut Päringu subjekti nõusoleku alusel, tuleb esitada Teenuse osutajale vastav nõusolek. 

30. Kui Teenuse osutaja hinnangul ei ole Teenuse kasutaja poolt valitud õiguslik alus päringu teostamiseks pädev, on Teenuse osutajal õigus päringu taotlus tühistada.

31. Teenuse osutaja poolt kogutavate andmete koosseis sõltub sellest, millisel eesmärgil ja millisest allikast andmeid kogutakse. 

32. Teenuse osutajal on õigus teha muudatusi Teenuse kasutaja poolt Päringu subjekti kohta valitud andmekategooriate osas, kui see ei lähe kokku päringu tegemise eesmärgiga. 

33. Teenuse osutamisel kasutatakse avalikke andmeid ning andmete töötlemisel järgitakse minimaalsuse printsiipi. Teenuse osutamise käigus töödeldakse Päringu subjekti tavalisi isikuandmeid, mille riive ei kaalu üle Päringu subjekti õigusi ja huve. 

34. Teenuse käigus kogutakse Päringu subjekti kohta tema ees- ja perekonnanime ja isikukoodi. Teenuse käigus ei koguta Päringu subjekti kohta käivaid eriliigilisi isikuandmeid.

35. Teenuse osutamiseks võidakse pärida informatsiooni järgmistel teabevaldajatelt:

35.1. Karistusregister – taustakontrolli tulemuses kuvatakse informatsiooni selle kohta, kas ja mille eest on Päringu subjektil kehtivaid süütegusid. Karistusandmete kuvamisel lähtutakse päringu tegemise eesmärgist. 

35.2. Riigi Teataja – taustakontrolli tulemuses kuvatakse kohtulahendite olemasolu korral kokkuvõtet Päringu subjektiga seotud kohtulahenditest. Kohtulahendite kuvamisel lähtutakse päringu teostamise eesmärgist. 

35.3. Maksehäireregister – taustakontrolli tulemuses kuvatakse, kas Päringu subjektil on maksehäireid, mis summa ulatuses, mis staatuses ja kelle poolt sisestatud, kuupäev. 

35.4. Maksu- ja Tolliamet – taustakontrolli tulemuses kuvatakse, kas Päringu subjektil on Maksu- ja Tolliametis üleval maksuvõlg, selle liik ja suurus, kuupäev, ajatamine, vaidlustamine. 

35.5. Ametlikud Teadaanded – taustakontrolli tulemuses kuvatakse, kas Päringu subjektile on kohaldatud äri- või ettevõtluskeeld, Ametlikes Teadaannetes avalikustatud teate sisu, avaldamise algus- ja lõppkuupäevad. Ametlikes Teadaannetes avaldatu kuvamisel lähtutakse päringu tegemise eesmärgist.

35.6. Äriregister – taustakontrolli tulemuses kuvatakse, kas Päringu subjekt on seotud mõne ettevõttega, ettevõtte nimi, Päringu subjekti roll ettevõttes. 

35.7. Avalikud allikad – taustakontrolli tulemuses kuvatakse Päringu subjekti kohta käivat avalikest allikatest pärit informatsiooni, mis on kooskõlas päringu teostamise eesmärgiga. 

36. Kõik Teenuse käigus Päringu subjekti kohta kogutud andmed on avaldamiseks vaid Teenuse kasutajale ning Päringu subjektiks olevale isikule endale. Nende andmete edastamine kolmandatele õigustatud huvita isikutele või avaldamine ilma Päringu subjekti nõusolekuta on keelatud. 

37. Teenuse osutaja ei teavita Päringu subjekti eraldi tema kohta tehtavast taustakontrollist, sest Teenuse osutaja ei kogu eraldi Päringu subjekti kontaktandmeid. 

38. Teenuse osutajale teadlikuks saanud Päringu subjekti kontaktandmeid kasutatakse vaid nõusoleku küsimise eesmärgil. 

39. Teenuse osutajal on õigus edastada isikuandmeid ametiasutustele nende seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. 

40. Teenuse kasutaja kohta kogutakse Teenusega seotud informatsiooni edastamiseks ning Teenuse kasutaja identifitseerimiseks Teenuse kasutaja nime, isikukoodi, telefoninumbrit ja meiliaadressi.

41. Teenuse osutaja võib kasutada Teenuse kasutaja osas teatavaks saanud andmeid ka juhul, kui Teenuse osutaja õigusi on rikutud või neid on vaja kaitsta.

42. Teenuse kasutaja poolt esitatud Päringu andmeid, Päringu subjekti nõusolekut ja Teenuse osutamise käigus kogutud andmeid säilitatakse õigustatud huvi alusel kuni neli aastat (kolmeaastane aegumistähtaeg ja üks aasta võimalike nõuetega tegelemiseks). 

43. Päringu subjektil on õigus nõuda tema kohta kogutud andmete kustutamist ka varem, kui Teenuse kasutajal puudus õiguslik alus nende andmete pärimiseks.

44. Teenuse kasutajal ja Päringu subjektil on võimalik pöörduda Teenuse osutaja poole, edastades oma päring, taotlus või kaebus e-posti aadressil info@riskikontroll.ee. Teenuse osutaja vastab tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pöördumise saamise päevast. Kui enne vastamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt täpsustada või kontrollida, võib Teenuse osutaja vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt kirja saatjat. 

45. Teenuse kasutajal ja Päringu subjektil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: www.aki.ee) või pöörduda pädeva kohtu poole, kui Andmesubjekt leiab, et tema isikuandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve. 

Polügraafitest

46. Polügraafitesti teostatakse vaid testitava enda nõusolekul. Testitav peab olema vähemalt 18 aastat vana.

47. Polügraafitesti broneering kinnitatakse peale makse laekumist.

48. Polügraafitesti tulemused edastatakse testi tellijale.

49. Teatades vähemalt 48 tundi ette polügraafitestist loobumise soovist, kuulub ettemaksest tagastamisele 50%. Tagastamisele ei kuulu muud tehtud kulutused, näiteks ruumide broneeringu kulud.

Veebilehe kasutamise võimalused 

50. Veebileht ja kõik sellega seotud õigused kuuluvad Riskikontroll OÜ-le.

51. Veebilehel oleva “Taustakontrollist” sektsiooni sisu on lubatud kasutada mittetulunduslikul eesmärgil, kui teabe allikale on korrektselt viidatud.